Faith Homes of Kenya är en verksamhet som hjälper kenyaner med utbildning, barnhem, sjukvård, ungdomsverksamhet, kvinnogrupper etc.

I Kenya finns en styrelse som har det övergripande ansvaret. Det löpande arbetet leds av Fride Nilsson, som varit i Kenya och arbetat med Faith Homes i 47 år samt i övrigt av kenyaner på olika poster med Deborah Nilsson som övergripande supervisor. Arbetet är helt anpassat till kenyanska förhållanden.

I Sverige finns en insamlingsstiftelse för Faith Homes of Kenya med en styrelse som ansvarar för insamlingarna. De senaste åren har 900.000 - 1.000.000 kr per år insamlats i Sverige.

Hela budgeten i Kenya är ca 3,5 Mkr varav således ca 1 Mkr samlas in i Sverige. För de förhållandevis små pengarna bedrivs en mycket stor verksamhet som omfattar ca 4.000 barn i 12 egna skolor och 2.500 barn i 60 förskolor med ca 500 anställda kenyaner som lärare etc. Till detta kommer 12 s.k. sponsrade skolor med ca 6.000 elever där Faith Homes har representanter i styrelserna och medverkar i programmet vid något tillfälle varje vecka.

Av det Du ger går endast 3 % till administrativa kostnader och 97 % går direkt till Kenya till t ex skolor, förskolor, fadderbarn etc.