Verksamhet

Faith Homes of Kenya har sedan starten byggt upp ett väletablerat hjälp-arbete som sträcker sig över stora delar av Kenya på över 90 olika platser i 20 av Kenyas regioner. Huvudkontoren ligger i Nairobis väldiga slumområde Mathare Valley samt i Makutano i West Pokotodistriktet. Över 500 personer arbetar inom organisationen.

En viktig del av Faith Homes verksamhet är också kyrkor och evangelisation. Tron på Gud och en kristen livssyn utgör grunden för missionsarbetet. Faith Homes har grundlagt många kyrkor och församlingar och flera tillkommer hela tiden.Varje församling har en pastor och en styrelse som ansvarar för den egna verksamheten. Förutom gudstjänster används kyrkorna för kvinnogrupper, förskolor och barnverksamhet, musik- och körer. De ca 90 kyrkorna ger Faith Homes of Kenya en lokal förankring och god kunskap om lokala förhållanden. Kyrkorna är självständiga men stöds av organisationen bl.a. genom den nystartade pastors - och förskollararutbildningen.

Faith Homes har ca 65 förskolor-  barnantalet varierar mellan tjugo till tvåhundra. I egen regi med helt ansvar finns sju grundskolor och tre gymnasieskolor. Elevantalet varierar från tvåhundra till tusen elever.  Totalt finns ca 4.000 barn i de egna skolorna och 2.500 i förskolorna som också har klassundervisning

Uppgifterna gäller hösten 2018.

Faith Homes sponsrar också 10 statliga skolor med ca 6.000 elever med material till skolbygge, vattentankar och utrustning samt medverkar i styrelsearbete m.m.

På några platser finns det yrkesutbildning till skräddare, sekreterare, frisör eller bilmekaniker.  Eftersom arbetslösheten är mycket hög i Kenya kan dessa utbildningar hjälpa ungdomar att starta eget och därigenom bli självförsörjande.

Barnhem och fadderbarnsverksamhet fyller en livräddande funktion. Faith Homes driver ett barnhem  i Makutano i West Pokot-distriktet. Här bor det ca 50 barn på fyra olika avdelningar och det är dessa barn som stöds av de svenska faddrarna. I Kimenini finns ett nystartat barnhem för föräldralösa barn med internat i anslutning till skolan.

Andra arbetsgrenar är odling för självförsörjning samt sjukvård. Organisationen har även mark för egen odling av majs och bönor som sedan blir mat till barn på förskolor, skolor och barnhem.

Genom bidrag från bidragsgivare i Sverige samt genom skolavgifter från föräldrar med ekonomiska möjligheter i Kenya har Faith Homes kunnat hjälpa tusentals barn till en bra start i livet.

Under de 47 åren räknar vi med att minst 30.000 barn inte bara fått skol-utbildning utan också värderingar och erfarenheter som betytt mycket i det kenyanska samhället.

Av Faith Homes omsättning kommer ungefär en tredjededel från Sverige, resten genereras av de egna verksamheterna i Kenya, främst genom  skolavgifter.

Nya skolbyggnader och förskolor har tillkommit bl.a. i Kiminini. Nya projekt planeras alltefter behoven som ständigt ökar.

 

Verksamhetsberättelse

The Faith Homes of Kenya är en kristen kenyansk missions- och hjälporganisation som startade i Kenya 1972. Organisationen bedriver verksamhet på ca 90 platser runt om i Kenya med följande verksamhetsbeskrivningar i korthet:

Församlingsarbete - Kyrkor med församlingsarbete finns på ca 90 platser. Detta ger en lokal förankring och god kännedom om lokala förhållanden. Kyrkorna kan få hjälp i ett uppstartande skede, till exempel med byggmaterial eller inventarier men målet är att församlingsverksamheten inom ungefär ett halvår skall vara självbärande och bära kostnader för verksamhet och ev. anställda.

Faith Homes kyrkor präglas av livaktig verksamhet med gudstjänster, kvinnogrupper, barnverksamhet samt musik- och körverksamhet. Under året har flera kyrkor byggts ut.

Förskoleverksamhet – På flera platser finns förskolor som en del av skolorna men ett stort antal förskolor finns i anslutning till kyrkorna runt om i landet. Under vardagarna kan kyrkobyggnaden användas för förskoleverksamhet. Antalet barn på förskolorna varierar mellan ett femtiotal upp till över två hundra. På de platser där skolor finns ligger förskolorna i anslutning till skolorna.

Grund- och gymnasieskolor –  Faith Homes driver nu sju grundskolor och tre gymnasieskolor i egen regi. Fyra av dessa skolor tar emot internat-elever. Faith Homes sponsrar även sex statliga grundskolor och fyra gymnasieskolor. Gymnasieskolan i Talau har utökats med internat. Gymnasiet i Nairobi har utökats kraftigt och har nu 900 elever.

Sponsring innebär att Faith Homes bidrar med t.ex. material till skolbygge, vattentankar, utrustning etc medan staten ansvarar för kostnader för löner och skolans drift. I skolans styrelse finns  representanter från Faith Homes vilket ger möjlighet att positivt påverka skolans utveckling. 

Yrkesutbildningar - Faith Homes erbjuder yrkesutbildningar på fyra platser; Makutano i West Pokot distrikt (sömnad, bilmekaniker), Nzoia i Bungoma distrikt (sömnad), Buyofu i Busia distrikt (data) samt Nairobi (sömnad, sekreterare, data). De tre distrikten West Pokot, Bungoma och Busia ligger i de västra och nordvästra delarna av Kenya.

Barnhem - I Makutano driver Faith Homes ett barnhem med ca 50 barn i fyra avdelningar.

Matutspisning – brist på mat är ett stort problem på många håll i Kenya. Utöver skolornas elever utspisar många andra barn på olika platser.

Övrigt - I hjälpverksamheten ingår även drift av hälsoklinik, odlingsprojekt så att Faith Homes skolor och förskolor kan vara självförsörjande, samt utdelning av mat och kläder mm.

 

Insamlingsstiftelsen för Faith Homes of Kenya med säte i Sverige skall insamla, mottaga och till Faith Homes of Kenya överföra medel för dess verksamhet och i övrigt främja verksamheten genom bl.a. information till enskilda givare, företag och organisationer i Sverige.

Antalet bidragsgivare i vårt register är ca 330. Ca 120 inbetalningar görs per månad. Den svenska Styrelsen ansvarar för att insamlade pengar kommer fram på rätt sätt till Kenya – därefter övergår ansvaret på Director Fride Nilsson och den kenyanska styrelsen. Insamlingsstiftelsens styrelse består av:

 Ordförande Rolf Rööst, Kringlarp, 520 24 Blidsberg

Tel. 0515-50502 E-post: kristina.roost@gmail.com 

Vice ordf. Laila Johanssson, Tegv. 14 D, 37542 Asarum

Tel. 0709-575 775  E-post: laila1940@hotmail.com

Kassör Lena Öström Sågvägen 60, 374 95 Trensum

Mob: 0722-15 25 23        E-post :  lenajanne65@gmail.com

Sekreterare Lars Fränne, V. Kanalgatan 7, 151 71 Södertälje

Tel  070- 582  8757 E-post: lars.franne@bredband.net

Ledamot: Sara Öström, Skyekärrsvägen 2, 374 95 Trensum

E-post: zuperzara@hotmail.se

Ledamot: Karolina Fränne ,Vingavägen 8, 152 70 Södertälje

E-pos: karolinafranne@hotmail.se

 

Bankinformation - Bankgiro: 580-0354       Plusgiro: 35 18 41-2 

Swish: 123 303 84 37

Information och Hemsida - www.faithhomesofkenya.org.

Faith Homes insamlingsstiftelse har en hemsida men den bästa och grundligaste informationen kommer via rundbreven 6-8 ggr per år – numera i färg och mycket innehållsrika. Fride Nilsson skriver , sammanställer och skickar dessa direkt från Kenya till bidragsgivare och andra intressenter. Dessa är mycket uppskattade.  

Rapport från den Kenyanska styrelsen Faith Homes of Kenya

Eftersom allt praktiskt arbete och alla insamlade medel i praktiken hanteras i Kenya är det mycket viktigt med en kompetent styrelse på plats. Styrelsen består av 12 kvalificerade och erfarna personer från olika delar av Faith Homes arbete. I styrelsen ingår också Fride Nilsson som Director och Deborah Nilsson som Supervisor.

 

Den ekonomiska redovisningen - Styrelsen har under året arbetat för fortsatt hög  kvalitet i redovisningsrutinerna i Sverige. Ökade krav på insamlingsstiftelser gör att vissa förbättringar har skett i den svenska redovisningen. Vi prioriterar låga administrationskostnader, vilket många givare särskilt uppskattar. Eftersom allt styrelsearbete inklusive ekonomihanteringen i Sverige sker ideellt är våra administrationskostnader i Sverige under 3 % vilket är unikt lågt. De stora insamlingsorganisationerna i Sverige kan ligga på 20-25 %.

Ekonomi och revision - Vår kassör Lena Öström sköter ekonomihanteringen med förvaltning och översändande av insamlade medel till Kenya i samarbete med vår auktoriserade revisor, revisionsbyrån Baker Tilly Sydost AB i Karlshamn, som  också upprättar årsredovisningen.

Eftersom alla insamlade medel används i Kenya är det naturligtvis mycket viktigt hur ekonomin och ansvaret hanteras på plats.  Vår bedömning är att detta sköts av kompetenta personer och med god kontroll. Fride och Deborah Nilsson har ett övergripande ansvar för detta.

Faith Homes of Kenya har från 2010 ett särskilt konto i Kenya för de medel som insamlas i Sverige/Norden. Detta för att man tydligare ska kunna följa de ändamål som de insamlade medlen går till.  Detta underlättar och förbättrar redovisning och uppföljning av dessa medel.

En gång per månad skickas medel ner till Faith Homes i Kenya.

 

Trycksaker : En ny broschyr om Faith Homes arbete i Kenya är under tryckning och kan rekvireras från Lena Öström.

Kort har också tryckts med texten Med anledning av Din högtidsdag har en gåva lämnats till Faith Homes of Kenya eller Till minne av …………….… har en gåva lämnats till Faith Homes of Kenya. På kortet kan även anges om gåvan avser något specifikt ändamål. Tillsammans med kortet kan broschyren bifogas där mottagaren får veta mer om Faith Homes arbete.

Film:  Den mångårige Faith Homes- vännen Bengt- Olof Olsson har 2015 spelat in en film om Faith Homes.- Den kom ut på DVD  under våren 2014 och kan beställas från kassören Lena Öström.

 

Redovisning av insamlade missionsmedel

 Det är viktigt att kunna följa pengarna från insamling till ändamål i de fall bidragsgivarna anger ändamål:

 Under 2018 har 1.050.000 kr samlats in i Sverige och  merparten vidaresänts till Kenya. Kostnaden för administration och revision i Sverige har under året uppgått till 30.000 kr eller under 3 % av de insamlade medlen vilket är en mycket låg kostnad. Detta tack vara all frivillig hjälp i verksamhetens administration. Vår kassör Lena Öström har två gånger varje månad skickat information till Kenya om  inkomna medel, såväl givare som avsedda ändamål. Överföring har skett en gång per månad av Sparbanken i Karlshamn.

Vi har fem insamlingsområden:

  • Församling & Evangelisation                     
  • Där det bäst behövs
  • Barnhem och Fadderbarn                
  • Odling & Vatten                                           
  • Skola & utbildning                                  
  • Speciella projekt                                                           

 

      Församlingar och evangelisation

 Det finns ca 85  församlingar främst i centrala , västra och norrra Kenya.

Avsikten är att församlingarna ska vara självförsörjande trots små resurser men i vissa fall krävs ekonomiskt stöd för att de ska klara verksamheten. 

Insamlade medel har vid behov använts till kyrkornas evangeliserande arbete. Deborah Nilsson berättar att det är svårt att regelbundet hinna besöka Faith Homes alla kyrkor. Därför inbjuds årligen till större konferenser i syfte att såväl följa upp församlingarnas arbete som att uppmuntra engagemanget. Varje år ordnas en tre dagar lång ungdomskonferens där över 200 ungdomar deltar. Ofta deltar någon dag körmedlemmar från närbelägna församlingar-  över 200 körmedlemmar kan komma. Konferensen hölls under jullovet och skolsalarna användes som logement för deltagarna. Faith Homes står för matkostnader under konferensen samt hjälper vid behov med kostnaden för resan, särskilt vill man möjliggöra för deltagare från mera avlägsna orter att komma. 

Under året har flera församlingar fått ekonomisk hjälp till renovering eller tillbyggnad av kyrkolokaler. Bidrag har även lämnats för inköp av bänkar och annan utrustning. Platser där församlingar fått hjälp är bland annat Birunda, Kiminini, Matunda och Mubere, belägna  kring staden Kitale i Trans Nzoia distrikt.

* Barnhem och fadderbarn  avser främst barnhemmet i Makutano. Barnen där  kankomma från alla platser där Faith Homes finns. 

Barnhemmet Sunflower ligger centralt i Makutano men har en stor grönskande tomt vilket gör att det känns som en oas när man kommer in på området. Barnhemmet består av fyra avdelningar i fyra olika byggnader, två avdelningar för mindre barn, en avdelning för större flickor och en avdelning för större pojkar. På området finns gräsplaner för lek, volleybollspel mm. Det finns även lite djur som getter, kaniner och höns.

 Ca 50 barn bor på barnhemmet. Samtliga barn är placerade på barnhemmet efter att beslut fattats av behörig myndighet. 35 av barnen går på Faith Homes egna skolor i Makutano, Sunflower Nursery School (förskola) eller Sunflower Junior Academy (grundskola). De barn som uppnått gymnasiestudier (för närvarande fem barn) går på Faith Homes Secondary School (gymnasieskola) i Buyofu i västra Kenya nära gränsen till Uganda. På grund av avståndet bor de under terminerna på skolans internat men kommer hem till barnhemmet under skollov. Sex av de äldre barnen har avslutat gymnasiestudier och hjälper till med olika göromål medan fortsatt sysselsättning planeras. Tre av dessa ungdomar är särskilt studiebegåvade och vill fortsätta med universitetsstudier men ekonomiska medel för detta saknas.

Personalen på barnhemmet består av fem anställda kvinnor som arbetar enligt dygnet runt schema. En sjuksköterska arbetar heltid och har ansvar för barnhemmet och Faith Homes skolor i Makutano. Hon har ett särskilt mottagningsrum på barnhemmet. De barn på barnhemmet som har behov av ytterligare läkarvård tas till en privat klinik i Kitale eller till sjukhuset i Eldoret.

På barnhemmets område finns också Faith Homes yrkesutbildning till sömmerskor.

 I Kimenini finns också ett barnhem på skolområdet med ca 20 barn men många av dessa barn bor i närområdet och kan åka hem till sina familjer på helgerna.

* Odling och Vatten– dessa verksamheter sker på Faith Homes markområden för skolor, barnhem och kyrkor. Denna verksamhet innehåller en begränsad form av trädplantering, odling av grödor för matproduktion och olika former av vattenprojekt. Brunnsborrning har intensifierats under året.

En traktormed tillhörande redskap  har inköpts under våren 2015 för att underlätta markbearbetning vid de egna odlingarna. 

 

      Skolor, hälsovård och matutdelning-  drift av skolor och förskolor i Faith Homes  regi samt de skolor som ”sponsras”.

 En bärande grundidé inom Faith Homes of Kenya är att ge hjälp till självhjälp. Ett mål är att kostnader för skolor finansieras genom skolavgifter, enligt de riktlinjer som statliga myndigheter bestämt. Under året har insamlade gåvomedel använts för att hjälpa barn, där föräldrarna inte haft möjlighet, att helt eller delvis betala skolavgiften. Skollokalerna används intensivt och under loven har reparations- och underhållsarbeten av klassrum, tak och toaletter skett.

Den största skolan Sunflower Junior Academy i Makutano har inklusive förskolan närmare ettusen elever varav över hundra är internat-elever. Alla elever äter lunch på skolan. Förskolebarnen får även ett mål på förmiddagen. Internateleverna äter också frukost och kvällsmat. Vi har köpt flera vattentankar, som är till stor hjälp när vattenledningarna strejkar, men ambitionen är att gräva egna brunnar som används i första hand, vilket gjorts på flera ställen.

 Insamlade medel har även använts till kostnader för inköp av medicin, vaccinering och vård för fattiga och mindre lyckligt lottade barn.  Utdelning av mat sker inte bara på skolor och barnhemmet utan även i kyrkor och till svältande i hungersdrabbade områden.

 

* Speciella projekt kan t.ex. avse byggnation av förskolor, skolor och internat. - Det finns stora

    behov av ytterligare byggnader för skolor och förskolor.Under senare år har    utbyggnad bl.a. skett i Kiminini, Talau och Nakuro.

 

      Kiminini Mission Project  

Under 2008 inköptes ett markområde om sju tunnland motsvarande 35.000 m2 utanför byn Kiminini i Trans Nzoia distriktet. 

 Första spadtaget för detta projekt togs i februari 2010 och under 2011-2014  har förskola och grundskolan färdigställts. Här finns också ett logement för flickor och ett för pojkar, för de elever som behöver inackordering.

Ett stort klassrum på 6 x8 mdvs. ca 50 m2 med 4 metallfönster, virke, plåttak, tegelväggar och inredning kostar ca 60.000 svenska kronor inkl. transporter, arbetskostnad m.m. I Sverige skulle detta kosta minst 10 gånger så mycket om vi byggde i samma standard. Ett klassrum i svensk standard skull nog kosta 30 gånger så mycket så man får mycket för pengarna som samlas in i Sverige och skickas till Kenya.

Skolprojekt i Kacheliba West Pokot

Faith Homes har bedrivit kyrko- och skolverksamhet i byn Kacheliba sedan 1970-talet. Skolan i Kacheliba inrymmer en skolbyggnad med tre rymliga klassrum samt kontor och förråd. Skolsalarna tar emot ca 150 barn i årskurs 4,5 och 6. För att möjliggöra skolgång för barn som har lång väg till skolan har två hus byggts med sovsalar för ett 40-tal internatelever.

    

Trädplantering

Plantering av träd har skett i områden där det finns förutsättningar att plantorna överlever i syfte att producera virke till byggnation, staket mm samt till ved. Bland arterna som planteras kan nämnas Eucalyptus, Graevilla Robusta och Nandi flames.

 

 Brunnsgrävning

 En verksamhet som ökat kraftigt under 2012 är grävning av brunnar främst inom de egna skolområdena. De behövs både för dricksvatten, hygien och bevattning. En brunn kan vara 20-30 m djup med vattentank på 5-10.000 liter. Vatten som vi då slipper att köpa in och bekosta transporter för, vilket tidigare skett. Kostnaden för en sådan brunn inkl. pump är ca 30.000 svenska kronor.

Två brunnar har grävts på de två områdena i Makutano liksom i Kiminini.

 

Där det bäst behövs      Insamlade medel har använts inom följande fyra områden:

 

  • Barn på barnhem och skolor har fått hjälp med kostnader för skolavgifter, böcker, vård- och sjukhuskostnader mm enligt redovisningen ovan.
  • Kostnader för reparations- och underhållsarbete samt byggarbete enligt redovisningen ovan.
  • Administrativa kostnader som kontorsmaterial, datorer, datortillbehör och tryckkostnader.
  • Kostnader för fordon; service, reparation och underhåll av lastbilar och skolbussar. 

Till slut

Slutligen vill styrelsen tacka alla understödjare av Faith Homes arbete i Kenya. Ett särskilt tack riktas till Fride och Deborah Nilsson för deras engagerade och outtröttliga arbete. En separat förvaltningsberättelse upprättas tillsammans med årsbokslutet i Kenya av den kenyanska styrelsen

För den svenska Insamlingsstiftelsen  The Faith Homes of Kenya  

Rolf Rööst                 Lena Öström               Lars Fränne        Laila Johansson

Ordförande               Kassör                          Sekreterare        Vice ordförande

 

Karolina Fränne          Sara Öström

Ledamot                         Ledamot

 

 

                     

 

 

 

 

 

Yrkesskolan för bilmekaniker i Makutano.